Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mourits aardappelhandel zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mourits aardappelhandel worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Mourits aardappelhandel ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Mourits aardappelhandel  zijn vrijblijvend en Mourits aardappelhandel  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mourits aardappelhandel . Mourits aardappelhandel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW.
3.2 Betaling dient te geschieden met i deal.

 

Artikel 4. Diversen
4.1 Mourits aardappelhandel  is een handelsnaam van Aardappelhandel Wilco Mourits.